مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: سعید کاظمیآشتیانی, بابک عشرتی, فریده ملکزاده, کاظم محمد
کلیدواژه ها : سن - یائسگی طبیعی - فاکتورهای باروری - نظم قاعدگی - تعداد زایمانها
: 9355
: 179
: 0
ایندکس شده در :

اهداف. بررسی میانگین سن یائسگی در زنان ساكن شهر تهران و برخی از عوامل مؤثر بر آن.

روش ها. در این مطالعه مقطعی كه در سالهای 1384-1383 انجام شد، زنان 35 سال و بالاتر كه در مناطق مختلف شهر تهران زندگی میكردند به روش نمونهگیری تصادفی چند مرحلهای انتخاب شدند. برای هر زن یك پرسشنامه كه در برگیرنده موارد قد، وزن، سن یائسگی، شرایط اقتصادی اجتماعی، سن شروع قاعدگی، سن اولین حاملگی، نظم قاعدگی، تعداد زایمان، سن یائسگی مادر و خواهر، وضعیت تأهل، استعمال دخانیات و شغل بود، تكمیل شد. اطلاعات جمعآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و تستهای Mann Withney و t- test آنالیز شد.

یافتهها. در این مطالعه 7711 پرسشنامه تكمیل شد. میانگین سن زنان مصاحبه شده 48/48 (18/0 SE= ) سال بود. در این مطالعه 2462 زن در زمان مصاحبه به طور طبیعی یائسه بودند كه میانگین سن یائسگی 71/47 (11/0 SE= ) سال بود. از نظر آماری ارتباط معنیداری بین سن یائسگی و تعداد زایمانها (001/0 , P= 08/0 rr= )، نظم قاعدگی (0001/0 P= ) و سن مادر در زمان یائسگی (0001/0 P= , 32/0 rr= ) وجود داشت.

نتیجهگیری. این مطالعه نشان داد كه میانگین سن یائسگی طبیعی 71/47 (11/0 SE= ) سال در كل جامعه مورد مطالعه بود كه نظم سیكل قاعدگی، سن مادر در زمان یائسگی و تعداد زایمان ارتباط معنیداری با سن یائسگی در زنان ساكن شهر تهران داشت. 

: 3047
: 17
: 0
ایندکس شده در :

اهداف. بررسی میانگین سن یائسگی در زنان ساكن شهر تهران و برخی از عوامل مؤثر بر آن.

روش ها. در این مطالعه مقطعی كه در سالهای 1384-1383 انجام شد، زنان 35 سال و بالاتر كه در مناطق مختلف شهر تهران زندگی میكردند به روش نمونهگیری تصادفی چند مرحلهای انتخاب شدند. برای هر زن یك پرسشنامه كه در برگیرنده موارد قد، وزن، سن یائسگی، شرایط اقتصادی اجتماعی، سن شروع قاعدگی، سن اولین حاملگی، نظم قاعدگی، تعداد زایمان، سن یائسگی مادر و خواهر، وضعیت تأهل، استعمال دخانیات و شغل بود، تكمیل شد. اطلاعات جمعآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و تستهای Mann Withney و t- test آنالیز شد.

یافتهها. در این مطالعه 7711 پرسشنامه تكمیل شد. میانگین سن زنان مصاحبه شده 48/48 (18/0 SE= ) سال بود. در این مطالعه 2462 زن در زمان مصاحبه به طور طبیعی یائسه بودند كه میانگین سن یائسگی 71/47 (11/0 SE= ) سال بود. از نظر آماری ارتباط معنیداری بین سن یائسگی و تعداد زایمانها (001/0 , P= 08/0 rr= )، نظم قاعدگی (0001/0 P= ) و سن مادر در زمان یائسگی (0001/0 P= , 32/0 rr= ) وجود داشت.

نتیجهگیری. این مطالعه نشان داد كه میانگین سن یائسگی طبیعی 71/47 (11/0 SE= ) سال در كل جامعه مورد مطالعه بود كه نظم سیكل قاعدگی، سن مادر در زمان یائسگی و تعداد زایمان ارتباط معنیداری با سن یائسگی در زنان ساكن شهر تهران داشت. 

: 2809
: 5
: 0
ایندکس شده در :
چكيده زمينه : تعداد و كيفيت مناسب تخمك در دورههاي درمان كمك باروري اهميت فراواني دارد. از جمله عوامل مؤثر كه نقش چشمگيري دارد، سطح FSH سرم در روز سوم قاعدگي است. هدف : مطالعه به منظور تعيين ارتباط سطح سرمي FSH روز سوم قاعدگي با پاسخدهي تخمدان در بيماران تحت درمان IVF انجام شد.مواد و روشها : در اين مطالعه تحليلي, پرونده 2200 بيمار مراجعه كننده به پژوهشكده رويان تهران در فاصله سالهاي 1370 تا 78 بررسي و از ميان آنها 212 بيمار با حداكثر فاصله زماني 6 ماه بين اندازهگيريFSH آنها تا انجام IVF (با به كارگيري روش long protocol GnRHa) جهت ادامه مطالعه انتخاب شدند. بيماران داراي اندومتريوز از مطالعه حذف و اولين دوره IVF در كليه بيماران بررسي شد. پس از اندازهگيري FSH روز سوم، بيماران به گروه اول شامل36 بيمار با FSH بيشتر يا مساوي 15 واحد بينالمللي بر ليتر و گروه دوم شامل 176 بيمار با FSH كمتر از 15 واحد بينالمللي بر ليتر تقسيم شدند و دادههاي مربوط به سن بيمار، فوليكولهاي رشد يافته، مدت و نوع نازايي، سطح FSH، LH و پروژسترون با استفاده از آزمونهاي مجذور كاي, تي و فيشر تجزيه و تحليل شدند.يافتهها : بين گروهها از نظــر سن و تعداد آمپولهاي HMG مصرفي تفاوت معنيداري وجود نداشت؛ اما از نظر تعداد فوليكولهاي رشد يافــته (گروه اول 3/3±3/3 و در گروه دوم 9/2±2/5)، اووسيتهاي به دست آمده (گروه اول 75/7±5/4 و در گروه دوم 5/5±0/7)، جنينهاي انتقال يافته (گروه اول 5/1±4/1 و درگروه دوم 7/1±2/2)، دورههاي متوقف شده (گروه اول 5/30 درصد و در گروه دوم 8/2 درصد)، و ميزان LH سرم (گروه اول 5/20±5/23 و در گروه دوم 5/8±9) اختلاف معنيدار بين دو گروه وجود داشت. نتيجهگيري : ذخيره تخمداني و احتمال موفقيت درمان روشهاي كمك باروري با آگاهي از سطح FSH روز سوم قاعدگي به طور نسبي قابل پيشگويي است.
نویسندگان: آتوسا صیرفی تهرانیان, فریده ملک زاده
کلیدواژه ها : كليدواژهها باروري آزمايشگاهي - تخمدان - اووسيت - تخمكگذاري
: 7686
: 130
: 0
ایندکس شده در :
چكيده زمينه : تعداد و كيفيت مناسب تخمك در دورههاي درمان كمك باروري اهميت فراواني دارد. از جمله عوامل مؤثر كه نقش چشمگيري دارد، سطح FSH سرم در روز سوم قاعدگي است. هدف : مطالعه به منظور تعيين ارتباط سطح سرمي FSH روز سوم قاعدگي با پاسخدهي تخمدان در بيماران تحت درمان IVF انجام شد.مواد و روشها : در اين مطالعه تحليلي, پرونده 2200 بيمار مراجعه كننده به پژوهشكده رويان تهران در فاصله سالهاي 1370 تا 78 بررسي و از ميان آنها 212 بيمار با حداكثر فاصله زماني 6 ماه بين اندازهگيريFSH آنها تا انجام IVF (با به كارگيري روش long protocol GnRHa) جهت ادامه مطالعه انتخاب شدند. بيماران داراي اندومتريوز از مطالعه حذف و اولين دوره IVF در كليه بيماران بررسي شد. پس از اندازهگيري FSH روز سوم، بيماران به گروه اول شامل36 بيمار با FSH بيشتر يا مساوي 15 واحد بينالمللي بر ليتر و گروه دوم شامل 176 بيمار با FSH كمتر از 15 واحد بينالمللي بر ليتر تقسيم شدند و دادههاي مربوط به سن بيمار، فوليكولهاي رشد يافته، مدت و نوع نازايي، سطح FSH، LH و پروژسترون با استفاده از آزمونهاي مجذور كاي, تي و فيشر تجزيه و تحليل شدند.يافتهها : بين گروهها از نظــر سن و تعداد آمپولهاي HMG مصرفي تفاوت معنيداري وجود نداشت؛ اما از نظر تعداد فوليكولهاي رشد يافــته (گروه اول 3/3±3/3 و در گروه دوم 9/2±2/5)، اووسيتهاي به دست آمده (گروه اول 75/7±5/4 و در گروه دوم 5/5±0/7)، جنينهاي انتقال يافته (گروه اول 5/1±4/1 و درگروه دوم 7/1±2/2)، دورههاي متوقف شده (گروه اول 5/30 درصد و در گروه دوم 8/2 درصد)، و ميزان LH سرم (گروه اول 5/20±5/23 و در گروه دوم 5/8±9) اختلاف معنيدار بين دو گروه وجود داشت. نتيجهگيري : ذخيره تخمداني و احتمال موفقيت درمان روشهاي كمك باروري با آگاهي از سطح FSH روز سوم قاعدگي به طور نسبي قابل پيشگويي است.